PANASONIC VIERA A WHOLE NEW VISUAL ERA

Panasonic VIERA advertising

CD : MASAO MIYASHITA
CD : SEIJI SHIRAMIZU
AD,D : HIDETO YAGI
C : YOSHIYA SAITO
P : VIELE