Contact

KIRIN HYOKETSU

CD : Shumei Takahashi
AD : Hideto Yagi / Takayuki Hori
C : Yoko Seki / Mariko Tsukamoto
D : Hiroshi Ito
P : Takaki Kumada